Categorieën
Groen

Dossier Ypenburg

1200 bomen TNO: waar hebben we het over? Het voormalige bunkeropslaggebied van vliegveld Ypenburg Tedingerbroek, Serieus groen voor een verstedelijkend gebied. Niet wat je noemt een plek voor een vuurwerkramp.
Als de gemeente Den Haag ballen heeft dan verwijst ze naar haar voorbereidingsbesluit: geen ontwikkelingen tot er een bestemmingsplan is vastgestel Dat is wel gedaan voor het ‘woongebied’ inclusief de ‘plofcirkels’, maar nog steeds niet voor het Tedingerbroek-deel. Slordigheid of een dealtje?

YPENBURG: 1200 BOMEN KAPPEN OP DEFENSIETERREIN BRENGT EXPLOSIEVENOPSLAG TNO AAN HET LICHT. GEMEENTE WEET VAN NIETS…
Revis’ veiligheid weer ter discussie?

11020799_998878696819241_705859433298477451_n

Groen Links heeft vragen gesteld.
“GroenLinks geschokt; kap 1200 bomen in Ypenburg
23 april 2015
Op 8 april jongstleden publiceerde de Staatscourant een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van 1200 bomen aan de Ypeburgse Boslaan . Volgens RTV west heeft TNO de aanvraag gedaan om hun kantoor uit te kunnen breiden ten behoeve van de verplaatsing van activiteiten van TNO van Rijswijk naar Ypenburg. Bewoners en GroenLinks maken zich hier grote zorgen over.

De nieuwbouw van TNO gaat ten koste van 2,5 hectare bos. Volgens de woordvoerder vn TNO was aanvankelijk het plan om de bomen te verplaatsen naar een andere plek, maar de kans dat de bomen dat overleven is te klein. “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dit nieuws hoorde, 1200 bomen, dat is een compleet bos”, aldus fractievooriztter Inge Vianen. GroenLinks heeft het college om opheldering gevraagd. Er is nog niets toegezegd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De aanvraag moet eerst worden behandeld.

!cid_F4691FB3-776A-4D0D-BECB-6396B9AA5B64

GroenLinks heeft begrepen dat de vergunning is aangevraagd met als reden de uitbreiding van de huidige bebouwing van TNO aan de Ypenburgse Boslaan 2. Klopt dit? Graag een toelichting.
Is de vergunningsaanvraag voor de kap van 1200 aan de bij Ypenburgse Boslaan 2 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gedaan door TNO? Zo nee, door wie is de aanvraag gedaan? Graag een toelichting.
Op 6 januari 2015 werd bij de gemeente Den Haag een aanvraag ingediend voor de kap van 4 bomen aan de Ypenburgse Boslaan 2. Deze aanvraag werd vervolgens op 23 februari 2015 buiten behandeling gesteld. Daaropvolgend publiceerde de Staatscourant van 25 maart de vergunningsverlening van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De aanvraag bij het ministerie was gedaan op 22 december 2014 voor dezelfde 4 bomen die vervolgens nogmaals bij de gemeente werd ingediend. Kan het college een toelichting geven op deze gang van zaken? Waarom verscheen de aanvraag eerst in de gemeenteberichten?
Kan het college toelichten waarom er in eerste instantie een kapaanvraag werd ingediend voor 4 bomen en nu voor 1200 bomen die aan hetzelfde adres gekapt zouden kunnen gaan worden? Graag een toelichting
Waarom is de huidige vergunningsaanvraag voor de kap van 1200 bomen niet terug te vinden in de gemeenteberichten? Graag een toelichting
Bij de wijziging van de grenzen van de Boswet in 1998 (RIS 21312) werden de grote groengebieden binnen de gemeente Den haag onder de bescherming van de Boswet geplaatst. Bij deze wijziging zou een kaart opgenomen moeten zijn, maar deze is niet bijgevoegd. Waarom niet? Valt het perceel aan de Ypenburgse Boslaan 2, van TNO, onder de huidige Boswet? Zo ja, hoe wordt daarmee omgegaan? Zoniet, waarom niet? Graag een nadere toelichting
Maakt dit gebied deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur? Zo ja, hoe wordt daar in het licht van deze kapaanvraag mee omgegaan? Graag een toelichting.
In hoeverre is er een toetsing aan de Flora- en faunawet gedaan voordat de kapaanvraag werd ingediend? Zoja, graag de rapportage toevoegen. Zoniet, graag een toelichting.
Eerder werd verschillende malen aangegeven dat er op het terrein van TNO aan de Ypenburgse Boslaan 2 gevaarlijke stoffen opgeslagen lagen. In 2003 stuurde de toenmalige Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een brief over het in 2001, na de Vuurwerkramp in Enschede, geformuleerde streven om de opslag van TNO te verplaatsen naar een locatie buiten Den Haag. Dit was financieel niet haalbaar en dus bleef TNO gevestigd in Ypenburg. Recentelijk refereerde ook de actiegroep Heliniet aan de gevaren van het vestigen van een helihaven in de nabijheid van de opslag van gevaarlijke stoffen. In hoeverre is het college bekend met de opslag van gevaarlijke stoffen op het perceel aan de Ypenburgse Boslaan 2 door TNO? In hoeverre acht het college het wenselijk, met inachtname van bovenstaande opmerkingen, dat TNO verder uitbreidt? In hoeverre kan de gemeente Den Haag de veiligheid van omwonenden hierdoor nog garanderen? Graag een nadere toelichting
In het bestemmingsplan Ypenburg, vastgesteld op 17 oktober 2013, is geen vermelding opgenomen over een mogelijke uitbreiding van TNO. Ook in het bestemmingsplan Ypenburg Warmtekrachtcentrale, vastgesteld op 18 september 2014, wordt hier geen melding over gemaakt. Wat is de huidige bestemming van het stuk bos waarvoor de kapaanvraag is gedaan? In hoeverre moet het bestemmingsplan gewijzigd worden of hierop een uitzondering worden gegeven op het moment dat TNO wil gaan uitbreiden? Heeft het college hierover eerder overleg gepleegd? Zoja, wanneer is de raad hierover geïnformeerd? Graag een toelichting.
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat TNO voornemens is om de uitbreiding te realiseren voor de opslag van nog meer gevaarlijke en explosieve stoffen dan er momenteel al aanwezig zijn. Is dit correct en kan het college aangeven sinds wanneer het college hiervan op de hoogte is? Graag een uitgebreide toelichting.
Kan het college aangeven wat haar standpunt is ten aanzien van de uitbreiding van TNO voor de opslag van meer gevaarlijke en explosieve stoffen? Graag een uitgebreide toelichting.
Kan het college aangeven hoeveel en welke explosieve stoffen er momenteel aanwezig zijn op het terrein van TNO en met hoeveel en welke gevaarlijke en explosieve stoffen TNO voornemens is om uit te breiden in Ypenburg?
In 2003 stuurde de toenmalige Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een brief over het in 2001, na de Vuurwerkramp in Enschede, geformuleerde streven om de opslag van TNO te verplaatsen naar een locatie buiten Den Haag. Dit was financieel niet haalbaar en dus bleef TNO gevestigd in Ypenburg. Hoe verhoudt dit voornemen zich tot de uitbreiding van de opslag van explosieve stoffen? Graag een uitgebreide toelichting.
Wie is het bevoegd gezag voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor de bouw van de uitbreiding? Graag een toelichting.
Heeft de gemeente een overeenkomst gesloten waarin is afgesproken dat TNO mag uitbreiden? Zoja, graag een uitgebreide toelichting over de datum waarop deze overeenkomst is gesloten en de inhoud daarvan.
Welke veiligheidseisen gelden er voor de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke en explosieve stoffen in relatie tot de veiligheid van de bewoners van Ypenburg.

!cid_2A0A646F-1ECB-415A-BC4D-6F0BF55E24D7
Door het gebied loopt ook een hoge-druk-aardgasleiding. Hoe dicht ligt deze bij de GAVI-kavel en hoe dicht ligt deze bij de opslag van explosieve stoffen? Wat is de diepte waarop deze leiding loopt?
GroenLinks heeft het RIS doorzocht op meldingen over een mogelijke uitbreiding van TNO in Ypenburg maar kan hierover helemaal niets terugvinden. Is het college van mening dat de raad hierover geïnformeerd is? Zoja, wanneer is de raad hierover geïnformeerd? Zoniet, waarom is de raad niet geïnformeerd?
Is de bewonersorganisatie in Ypenburg geïnformeerd over de voorgenomen uitbreiding van TNO? Zoja, wanneer en hoe? Zoniet, waarom niet?
In de brief van het college over Kleinschalig Opdrachtgeverschap van december 2013 (RIS 267851) staat te lezen dat Bosweide tot nu toe onbebouwd bleef omdat het zich bevond binnen de TNO-Milieucirkel. “Inmiddels is het beschikbaar voor verkoop en bebouwing. Het betreft één vrijstaande kavel met een groot bebouwingsoppervlak en een bouwhoogte van maximaal 3 bouwlagen. Het bewoners parkeren vindt plaats op eigen terrein en er geldt een zelfbewoningsplicht. De locatie is nagenoeg bouwrijp en het bestemmingsplan wordt vastgesteld in het najaar 2013.” Hoe verhoudt dit zich met de voorgenomen uitbreiding van de opslag van gevaarlijke en explosieve stoffen door TNO?
Het TNO-terrein blijkt een defensie-inrichting en daarom is het ministerie het bevoegd gezag voor de behandeling van de kapaanvraag. De behandeling van de kapaanvraag wordt gedaan door DCRM Milieudienst Rijnmond. Deze dienst vraagt hiervoor advies aan de gemeente Den Haag en neemt in verreweg de meeste gevallen dit advies over. Na publicatie van de kapaanvraag in de Staatscourant is er 8 weken de tijd voor een besluit over de kapaanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Het advies van de gemeente is zwaarwegend. Is dit alles correct? Zoniet, graag een uitleg.
Wanneer is het college voornemens om een advies uit te brengen aan DCRM over de kapaanvraag voor 1200 bomen?
Is het college voornemens om de raad en bewoners te betrekken bij het uitbrengen van dit advies? Zoniet, waarom niet? Zowel, graag een uitgebreide toelichting.
Hoe zal het college de regels zoals beschreven in APV Artikel 2:88 Weigering vergunning/ontheffing toepassen op het uit te brengen advies? Graag een uitgebreide toelichting ten aanzien van weigeringsgronden 2:88.A: natuur-, educatieve en milieuwaarden en 2:88.B: belevings- en gebruikswaarden.
Hoe zal het college de regels zoals beschreven in de APV Artikel 2:91.1 t/m 5 Bijzondere vergunningvoorschriften ter bescherming van de houtopstand toepassen op het uit te brengen advies? Graag een uitgebreide toelichting voor elk apart punt (1t/5) uit Artikel 2.91.
Is het college voornemens om te adviseren een uitgebreide flora- en faunatoets uit te voeren alvorens over te gaan tot een advies over de kapaanvraag? Of wil het college slechts een quick scan op de flora- en faunawet adviseren? Graag een uitgebreide toelichting.
In de Tussenbalans Ecologische Verbindingszones 2014 (RIS280306) staat te lezen: “In Ypenburg is op het terrein van TNO is een bunzing waargenomen met behulp van een cameraval.” En: “Op het terrein bij TNO in Ypenburg zijn enkele individuen van het ree aanwezig.” De bunzing en ree zijn beschermde diersoorten. Hoe beïnvloeden deze bevindingen het advies van het college ten aanzien van de kapaanvraag van 1200 bomen? Graag een uitgebreide toelichting.
In de Tussenbalans Ecologische Verbindingszones 2014 (RIS280306) staat een eventuele uitbreiding van TNO in Ypenburg en de kap van 2,5 hectare bos niet aangegeven als potentieel knelpunt. Waarom niet? Graag een toelichting?
Behoren het terrein en de direct omliggende gebieden van TNO in Ypenburg tot de stedelijke ecologische verbindingszones? Graag een uitgebreide toelichting.
In bijlage 4 Kansen en opgaven per masterplangebied van de Tussenbalans Ecologische Verbindingszones 2014 (RIS280306) staat dat “het realiseren van een robuuste groen/blauwe structuur in relatie tot een stadspark voor het stadsdeel Ypenburg getemporiseerd zal worden uitgevoerd.” Hoe verhoudt deze beleidsnotitie zich tot de uitbreiding van TNO en de kapaanvraag voor 1200 bomen? Graag een uitgebreide toelichting.
In 2014 hebben bewoners van Ypenburg verzocht om het fietspad in de Bosweide langs de A4 te verlengen tot het Valutapad (van de Bosweide achter TNO en langs de A4). Hoe verhoudt deze wens zich tot de door TNO voorgenomen uitbreiding? Graag een toelichting.
In het Stadsdeelplan voor Ypenburg 2010-2015 staat geschreven dat Ypenburg het enige stadsdeel is zonder park. Is het college bekend met de wens zoals verwoord in het stadsdeelplan Ypenburg (RIS1817361) om een park te krijgen en dat de groene TNO-locatie als mogelijke locatie is genoemd? Hoe verhoudt zich dit tot de voorgenomen uitbreiding van TNO? Graag een toelichting
Is het college bereid om op zeer korte termijn deze schriftelijke vragen te beantwoorden en tenminste voor het uitbrengen van een advies over de kapaanvraag van 1200 bomen en tenminste voor het verlenen van mogelijke vergunningen voor de uitbreiding van TNO? Zoniet, waarom niet? ”