1,176

SOS Den Haag wil de afbraaktrend van de Haagse ruimtelijke en landschappelijke harmonie keren. Dat doen we door krachten stedelijk, nationaal als internationaal te bundelen.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 dagen geleden
SOS Den Haag

Tientallen meldingen van integriteitsschendingen in stadhuis

In de eerste helft van 2021 zijn bij het Meldpunt Integriteit van de gemeente Den Haag 58 meldingen geregistreerd. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse overzicht van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Bij meer dan de helft van de medlingen bleek inderdaad dat er fouten zijn gemaakt.

Naar negen meldingen is een feitenonderzoek gestart. Daarvan zijn er vijf nog niet afgerond. Van de inmiddels afgeronde onderzoeken werd in drie gevallen een schending vastgesteld. Daarbij ging het om misbruik van informatie, onjuist omgaan met nevenwerkzaamheden en het niet volgen van interne regels. In deze drie gevallen is een formele waarschuwing opgelegd.

Negentien meldingen zijn door de leidinggevende met de betrokken medewerker besproken. De meest voorkomende onderwerpen van de meldingen die zo zijn opgepakt zijn misbruik van informatie. Tijdens de gesprekken kunnen nieuwe werkafspraken worden gemaakt of volgt bijvoorbeeld een formele waarschuwing.

Naar vier van de meldingen werd een vooronderzoek gestart. Twee daarvan zijn inmiddels afgerond. In één zaak, welke ging over het vermoeden van misbruik van informatie, bleek er geen schending te zijn. In het andere geval betrof het vermoedens rond machtsmisbruik en volgde alsnog een gesprek met een leidinggevende.

Bij 26 meldingen bleken er geen schendingen te zijn of waren de meldingen niet concreet genoeg om verder op te pakken.

Ontslag

Ook werden dit jaar nog vier integriteitsonderzoeken van 2020 afgerond. In alle vier de onderzoeken bleek er sprake van een schending. In deze gevallen ging het om misbruik van informatie (drie keer) en een financiële schending. Bij een van de meldingen waren twee personen betrokkenen. Eén medewerker heeft een waarschuwing gekregen, voor de ander is ontslag aangevraagd. In de overige gevallen werd tweemaal een waarschuwing opgelegd en in één geval werd geen straf opgelegd.

Dagblad070
Vrijdag 26 november 2021
MeerMinder

DE HAAGSE WELSTAND VOLGENS Sjaak Bral

https://www.ad.nl/den-haag/die-bunkers-verdwijnen-verderop-in-onze-prachtige-duinen-verrijzen-ze-juist-en-veel-erger-permanent~a3c2cfe4/

reageer op Facebook

Omdat ze van buiten de stad komen, hebben ze waarschijnlijk niet de dubbele pet van een projectontwikkelaar op. Is ook wat waard…..

Struine doe je in de duine en bouwe doe je met je klauwe. Maar niet daar!!!!

wtf…………..

Ze hebben nul benul. Je kunt het nog beter afschaffen.

2 weken geleden
SOS Den Haag

Hierbij tekent Stichting SOS Den Haag (de Stichting) bezwaar aan tegen verleende vergunning en voert hierbij onder meer de hieronder opgenomen gronden aan.
We vragen U de vergunning in te trekken.

GRONDEN VAN BEZWAAR:

* Blijkens de tekst op pagina 3/11 is het plan niet getoetst aan het beeldkwaliteitsplan ter plaatse. Hiervoor wordt geen motivering aangevoerd.

* Blijkens de tekst op pagina 4/11 wordt niet nader omschreven tot welke te realiseren parkeer- en stallingscapaciteit voor dit gebied is besloten. Zo lijkt er sprake van een realisatieplicht voor een inmiddels al opgeleverd hotel, omschreven in andere omgevingsvergunningen.

* Blijkens de tekst op pagina 4/11 zou het plan getoetst zijn aan de Welstandsnota <2017>. Niet getoetst is aan het op 6 september 2016 door het college vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Scheveningen Haven-Noordelijk Havenhoofd RIS295617. We wijzen met name op de paginaas 11-13 en 22-25 waar de algemene regels, de kleur- regels en de specifieke regels voor de boulevardzone zijn omschreven.

* Het advies van de Welstands- en Monumentencommissie op pagina 4/11 en 5/11 focust op aspecten die niet tot haar competentie behoren: ‘de groencomponent is cruciaal’, ‘ook vraagt de commissie aandacht voor de installaties op het dak’, ‘hetzelfde geldt voor de verlichting’, ‘de commissie benadrukt dat voor latere reclamevoering aan de buitenzijde aanvullend beleid en separate toetsing noodzakelijk is’. Er is slechts 1 aspect in het advies waar de verschijningsvorm van het gebouw wordt genoemd, namelijk ‘de aansluiting van de trap op de gevel’.

* Het gebouw bestaat uit een parkeergarage waarop een langgerekt gebouw staat waarop een viertal verdiepingen staan. De massaas zijn zo uitgewerkt dat het een lang gebouw is met een verhoogde kop, een staart en een drietal identieke paviljoens. Daarmee leunt het gebouw op de utilitaire configuratie van de visafslag (een kop en een langgerekte strook sheddaken). Van de in het beeldkwaliteitsplan voorgeschreven verlenging van de boulevard is geen sprake nu hier een beeld is opgeroepen van een bedrijfsgebouw dat de achtergelegen ‘vis’ sfeer ademt en niet die van de ‘boulevard’ met onderscheiden bouwmassaas schouder aan schouder (voorgeschreven wisseling van voorgevelrooilijn, bouwhoogte, materialen).

* De geleding van de bouwmassaas –een onopvallend langgerekt glasgevelgebouw ‘ohne Eigenschaften’ met een drietal zeer kleine paviljoens oogt eerder als een onderdeel van de Atlantikwall dan als een uitnodigende reeks gebouwen op het langgerekte duin langs de Zeereep. Het is in strijd met het Beeldkwaliteitsplan waar dat voorschrijft: “Het deel ‘Boulevard Smalle Duinen’ wordt grotendeels opgebouwd uit meer hal-achtige, lagere volumes die langzaam afdalen richting havenhoofd.” De afwijking is niet gemotiveerd en het lijkt niet opgemerkt.

* De eenheid van het gebouw wordt benadrukt door de gevelmaterialen en behandeling: een eindeloze rij glaspanelen op de begane grond en op de verdiepingen glazen en gesloten aluminium gevelpanelen in een raster van aluminium kokers. Het beeld kan voor een boulevard niet anders worden omschreven als ‘niet passend’, ‘armelijk’, ‘monotoon’. Daarbij is het allesbehalve een ‘robuust gematerialiseerd beeld’: voor de paviljoens op de kades van de binnenhaven kan dat een werkzaam contrast zijn, maar hier is het wezensvreemd. In het beeldkwaliteitsplan wordt de eis gesteld dat het materiaal blootgesteld aan zee, zout, zand en wind fraai moet verouderen. Daar wordt niet aan voldaan: het complex bestaat uit een lichte assemblage met een aluminium curtain-wall. De afwijking is niet gemotiveerd en het lijkt niet opgemerkt.

* De overwegende kleuren zijn twee tinten brons. Dat is in strijd met het beeldkwaliteitsplan dat een kleurenreeks voorstelt tussen NCS S 0502-Y en S-3040- Y. De afwijking is niet gemotiveerd en het lijkt niet opgemerkt.

* Volstrekt onduidelijk is hoe de verhoogde terrassen gebruikt en aangekleed zullen gaan worden (zonwering, luifels, parasols enzovoorts) en hoe dat geborgd is.

* Wat dan wel? Aan de boulevard staan indrukwekkende panden uit het fin-de-siècle die een goede illustratie van de badcultuur en kust-architectuur zijn. Het zijn gebouwen met het ontspannen plezier van verandaas, serres, balcons, raamindelingen en bordessen. Wanneer een beeldkwaliteitsplan een verbinding daarmee belooft dan moet dat waar gemaakt worden. En de Welstand moet dat professioneel toetsen.

In een stuk over stadsstedenbouwer en ruimtelijk kwaliteitssysteem RIS307136 van 1 december 2020 tuigt het college een structuur op van ambtelijk gecontroleerde stadsstedenbouwer, supervisoren, kwaliteitsteams, ambtelijke ondersteuning van ACOR, dienst S&V en die ene in de Woningwet nog voorgeschreven onafhankelijke Welstandscommissie. Het beeldkwaliteitsplan is in dat raamwerk een essentiëel onderdeel dat alle managementlagen consistent moet aansturen.

“De kwaliteit van de openbare ruimte, microklimaat en de beleving op ooghoogte dienen steeds als vertrekpunt. De situering en uitwerking van gebouwen zijn daaropvolgend. Voorwaarden daarbij zijn:
o Opstellen beeldkwaliteitsplannen voor de grote gebiedsontwikkelingen en voor bijzondere gebieden zoals Scheveningen; met juridische status als welstandskader;
o Bij prioritaire gebiedsontwikkelingen extra kwaliteitszorg organiseren in de fase van initiatief tot voorlopig ontwerp of beginselplan. Met als doel het stimuleren en borgen van stedenbouwkundige samenhang en kwaliteit op gebiedsniveau. Dit wordt uitgewerkt in het laatste deel van deze brief, onder punt drie. Voor de Binckhorst is het al geregeld in de vorm van een kwaliteitsteam.” <…..>
“Het college blijft actief sturen op stedelijke kwaliteit en schoonheid, aan de voorkant van het planvormingsproces. In het verlengde van het recent vastgestelde beeldkwaliteitsplan voor de Binckhorst gaan we daarom beeldkwaliteitsplannen opstellen voor de overige grote gebiedsontwikkelingen (CID, Laakhavens en Den Haag Zuidwest) en als er aanleiding is ook voor bijzondere gebieden in de stad (zoals Scheveningen). De beeldkwaliteitsplannen leggen de ontwerpprincipes en kwaliteitseisen vast voor openbare ruimte, landschapsontwerp, gebouwen en ensembles. Zodat marktpartijen en architecten die in Den Haag willen ontwikkelen weten wat van hen verwacht wordt. De nieuwe beeldkwaliteitsplannen krijgen status als welstandskader. Daarnaast wil het college de ambities voor stedelijke kwaliteit (onder andere verduurzamen, vergroenen, programmering van plinten) sterker verankeren in juridisch-planologische toetsingskaders. Het college verkent de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet daarvoor gaat bieden. “

Het is volstrekt onduidelijk waarom deze vergunning is verstrekt tegen het licht van dit collegebeleid. Het is zonder meer duidelijk dat het college voor wat betreft haar welstandsoordeel niet af mag gaan op dit welstandsadvies dat ongemotiveerd afwijkt van het beeldkwaliteitsplan dat door het college is vastgesteld.
17-11-2021
MeerMinder

Hierbij tekent Stichting SOS Den Haag (de Stichting) bezwaar aan tegen verleende vergunning en voert hierbij onder meer de hieronder opgenomen gronden aan.
We vragen U de vergunning in te trekken.

GRONDEN VAN BEZWAAR:

* Blijkens de tekst op pagina 3/11 is het plan niet getoetst aan het beeldkwaliteitsplan ter plaatse. Hiervoor wordt geen motivering aangevoerd.

* Blijkens de tekst op pagina 4/11 wordt niet nader omschreven tot welke te realiseren parkeer- en stallingscapaciteit voor dit gebied is besloten. Zo lijkt er sprake van een realisatieplicht voor een inmiddels al opgeleverd hotel, omschreven in andere omgevingsvergunningen.

* Blijkens de tekst op pagina 4/11 zou het plan getoetst zijn aan de Welstandsnota . Niet getoetst is aan het op 6 september 2016 door het college vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Scheveningen Haven-Noordelijk Havenhoofd RIS295617. We wijzen met name op de paginaas 11-13 en 22-25 waar de algemene regels, de kleur- regels en de specifieke regels voor de boulevardzone zijn omschreven.

* Het advies van de Welstands- en Monumentencommissie op pagina 4/11 en 5/11 focust op aspecten die niet tot haar competentie behoren: ‘de groencomponent is cruciaal’, ‘ook vraagt de commissie aandacht voor de installaties op het dak’, ‘hetzelfde geldt voor de verlichting’, ‘de commissie benadrukt dat voor latere reclamevoering aan de buitenzijde aanvullend beleid en separate toetsing noodzakelijk is’. Er is slechts 1 aspect in het advies waar de verschijningsvorm van het gebouw wordt genoemd, namelijk ‘de aansluiting van de trap op de gevel’.

* Het gebouw bestaat uit een parkeergarage waarop een langgerekt gebouw staat waarop een viertal verdiepingen staan. De massaas zijn zo uitgewerkt dat het een lang gebouw is met een verhoogde kop, een staart en een drietal identieke paviljoens. Daarmee leunt het gebouw op de utilitaire configuratie van de visafslag (een kop en een langgerekte strook sheddaken). Van de in het beeldkwaliteitsplan voorgeschreven verlenging van de boulevard is geen sprake nu hier een beeld is opgeroepen van een bedrijfsgebouw dat de achtergelegen ‘vis’ sfeer ademt en niet die van de ‘boulevard’ met onderscheiden bouwmassaas schouder aan schouder (voorgeschreven wisseling van voorgevelrooilijn, bouwhoogte, materialen).

* De geleding van de bouwmassaas –een onopvallend langgerekt glasgevelgebouw ‘ohne Eigenschaften’ met een drietal zeer kleine paviljoens oogt eerder als een onderdeel van de Atlantikwall dan als een uitnodigende reeks gebouwen op het langgerekte duin langs de Zeereep. Het is in strijd met het Beeldkwaliteitsplan waar dat voorschrijft: “Het deel ‘Boulevard Smalle Duinen’ wordt grotendeels opgebouwd uit meer hal-achtige, lagere volumes die langzaam afdalen richting havenhoofd.” De afwijking is niet gemotiveerd en het lijkt niet opgemerkt.

* De eenheid van het gebouw wordt benadrukt door de gevelmaterialen en behandeling: een eindeloze rij glaspanelen op de begane grond en op de verdiepingen glazen en gesloten aluminium gevelpanelen in een raster van aluminium kokers. Het beeld kan voor een boulevard niet anders worden omschreven als ‘niet passend’, ‘armelijk’, ‘monotoon’. Daarbij is het allesbehalve een ‘robuust gematerialiseerd beeld’: voor de paviljoens op de kades van de binnenhaven kan dat een werkzaam contrast zijn, maar hier is het wezensvreemd. In het beeldkwaliteitsplan wordt de eis gesteld dat het materiaal blootgesteld aan zee, zout, zand en wind fraai moet verouderen. Daar wordt niet aan voldaan: het complex bestaat uit een lichte assemblage met een aluminium curtain-wall. De afwijking is niet gemotiveerd en het lijkt niet opgemerkt.

* De overwegende kleuren zijn twee tinten brons. Dat is in strijd met het beeldkwaliteitsplan dat een kleurenreeks voorstelt tussen NCS S 0502-Y en S-3040- Y. De afwijking is niet gemotiveerd en het lijkt niet opgemerkt.

* Volstrekt onduidelijk is hoe de verhoogde terrassen gebruikt en aangekleed zullen gaan worden (zonwering, luifels, parasols enzovoorts) en hoe dat geborgd is.

* Wat dan wel? Aan de boulevard staan indrukwekkende panden uit het fin-de-siècle die een goede illustratie van de badcultuur en kust-architectuur zijn. Het zijn gebouwen met het ontspannen plezier van verandaas, serres, balcons, raamindelingen en bordessen. Wanneer een beeldkwaliteitsplan een verbinding daarmee belooft dan moet dat waar gemaakt worden. En de Welstand moet dat professioneel toetsen.

In een stuk over stadsstedenbouwer en ruimtelijk kwaliteitssysteem RIS307136 van 1 december 2020 tuigt het college een structuur op van ambtelijk gecontroleerde stadsstedenbouwer, supervisoren, kwaliteitsteams, ambtelijke ondersteuning van ACOR, dienst S&V en die ene in de Woningwet nog voorgeschreven onafhankelijke Welstandscommissie. Het beeldkwaliteitsplan is in dat raamwerk een essentiëel onderdeel dat alle managementlagen consistent moet aansturen.

“De kwaliteit van de openbare ruimte, microklimaat en de beleving op ooghoogte dienen steeds als vertrekpunt. De situering en uitwerking van gebouwen zijn daaropvolgend. Voorwaarden daarbij zijn:
o Opstellen beeldkwaliteitsplannen voor de grote gebiedsontwikkelingen en voor bijzondere gebieden zoals Scheveningen; met juridische status als welstandskader;
o Bij prioritaire gebiedsontwikkelingen extra kwaliteitszorg organiseren in de fase van initiatief tot voorlopig ontwerp of beginselplan. Met als doel het stimuleren en borgen van stedenbouwkundige samenhang en kwaliteit op gebiedsniveau. Dit wordt uitgewerkt in het laatste deel van deze brief, onder punt drie. Voor de Binckhorst is het al geregeld in de vorm van een kwaliteitsteam.” 
“Het college blijft actief sturen op stedelijke kwaliteit en schoonheid, aan de voorkant van het planvormingsproces. In het verlengde van het recent vastgestelde beeldkwaliteitsplan voor de Binckhorst gaan we daarom beeldkwaliteitsplannen opstellen voor de overige grote gebiedsontwikkelingen (CID, Laakhavens en Den Haag Zuidwest) en als er aanleiding is ook voor bijzondere gebieden in de stad (zoals Scheveningen). De beeldkwaliteitsplannen leggen de ontwerpprincipes en kwaliteitseisen vast voor openbare ruimte, landschapsontwerp, gebouwen en ensembles. Zodat marktpartijen en architecten die in Den Haag willen ontwikkelen weten wat van hen verwacht wordt. De nieuwe beeldkwaliteitsplannen krijgen status als welstandskader. Daarnaast wil het college de ambities voor stedelijke kwaliteit (onder andere verduurzamen, vergroenen, programmering van plinten) sterker verankeren in juridisch-planologische toetsingskaders. Het college verkent de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet daarvoor gaat bieden. “

Het is volstrekt onduidelijk waarom deze vergunning is verstrekt tegen het licht van dit collegebeleid. Het is zonder meer duidelijk dat het college voor wat betreft haar welstandsoordeel niet af mag gaan op dit welstandsadvies dat ongemotiveerd afwijkt van het beeldkwaliteitsplan dat door het college is vastgesteld.
17-11-2021Image attachment

reageer op Facebook

Uitstekend verwoord! Dank voor jullie inspanningen. Als geboren en getogen Scheveninger met veel liefde voor zowel de badplaats als de haven, onderschrijf ik dit bezwaar voor de volle 100%. Ik hoop op veel wijsheid bij het stadsbestuur.

Bunkers?

Un peu sneu….

2 weken geleden
SOS Den Haag

PLATFORM STAD GAAT GESPREKJE ORGANISEREN OVER HOE CID ERUIT ZOU MOETEN KOMEN TE ZIEN

GEEF JE OP…
Een groot deel van dit gebied bestaat uit fraaie buurten en beschermd gezicht.
Er werkt een team aan dat onze stad niet kent of wil kennen waardoor het een wezensvreemd gebied wordt.
SOS ZEGT: CID is geen gebied maar het is een OPERATID van verschillende projecten in verschillende buurten die een eigen aanpak vragen.

www.platformstad.nl/agenda/cid-haagse-beeldkwaliteit-in-het-economisch-hart-van-de-stad/

Uitnodiging stadsgesprek

CID – Haagse (beeld)kwaliteit in het economisch hart van de stad
Maandag 29 november 2021 | 18.30 – 20.30 uur | Studio B

Hoe wordt voldoende Haagse Kwaliteit en Haagse Schoonheid geborgd binnen de ontwikkeling van het economisch hart van Den Haag? En wat is dat dan, Haagse Kwaliteit en Schoonheid? Welke waarden staan daarbij centraal? Zijn bijvoorbeeld overal dezelfde regels voor (baksteen) architectuur gewenst of stimuleren we de mogelijkheid van een eigen identiteit per deelgebied? En hoeveel speelruimte is er binnen de waarden voor creatieve invullingen?

Die vragen staan centraal tijdens het STADgesprek op maandag 29 november van 18.30 – 20.30 uur. Met Cees van der Vreeken (LOLA Landscape Architects), Daan Zandbelt (De Zwarte Hond), Cor Geluk (Juurlink+Geluk), Eit Hasker (gemeente Den Haag) en Remko Slavenburg (gemeente Den Haag).

Het Central Innovation District (CID) is één van de grootste (binnen-) stedelijke bouwopgaves in Nederland. Dit gebied tussen en rond de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI wordt de komende 20 jaar verder ontwikkeld tot economisch hart van de stad. Er komen kantoren en woningen, goede voorzieningen en een prettige buitenruimte.

Op dit moment werkt de gemeente aan het kwaliteitsplan CID en de (beeld)kwaliteitsplannen voor (deelgebieden binnen) het CID. Tijdens het eerste uur van dit STADgesprek nemen ontwerpers van de gemeente je mee in de eerste ideeën voor de (beeld)kwaliteitsplannen. Daarna gaan we in gesprek met alle deelnemers over deze plannen en bovenstaande vragen. Gezamenlijk kijken we wat er nog nodig is om deze plannen te verrijken.

Het STADgesprek vindt digitaal plaats. Via de chat is er ruimte voor inbreng van deelnemers.
Meld je hieronder aan. Je ontvangt dan een paar dagen voor het STADgesprek de link.

Datum: maandag 29 november 2021 van 18.30 tot 20.30 uur.
Locatie: Livestream vanuit Studio B, Den Haag.
MeerMinder

Load more
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Monumenten: Uilennest Koningin Juliana kazerne

Date 21 juni, 2015
De landgoederen Clingendael en Oosterbeek hebben een lange en rijke geschiedenis van agrarisch bedrijf tot zomerhuis tot woonstede voor de rijke en invloedrijke elite in Nederland. De meer…
Lees meer

Leegstand Huis Dedel aan de Prinsegracht

Date 19 mei, 2015
Behalve dat particuliere topmonumenten leeg komen te staan worden er ook veel achtergelaten door de gemeentelijke en rijksoverheid. Voor de liefhebbers van Den Haag een zorg erbij: wie…
Lees meer

Landgoed Ockenburgh

Date 6 maart, 2014
SOS sprak in bij de raadscommissiebehandeling op 5 maart 2014 om projectontwikkelaars profijtelijke voorstellen te laten doen voor het landgoed Ockenburgh. SOS Den Haag hekelde het feit dat…
Lees meer