Doelstelling

Den Haag is een mooie stad. Deze stichting is opgericht om de krachten te bundelen voor het behoud van deze schoonheid.

De Stichting SOS Den Haag heeft ten doel:

het behoud, de versterking en de reconstructie van het gewaardeerd stadsgezicht in het algemeen en dat van de stad Den Haag in het bijzonder, alsmede van de fysieke en sociale stedelijke omgeving, het behartigen van de belangen, veiligheid en gezondheid van haar inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden ter bescherming van waarden van stadsgezicht, groen, stedenbouw, woon- en werkklimaat, de goede stedenbouwkundige architectonische en ruimtelijke inrichting van de stad en het bewaken van een zorgvuldig en transparant besluitvormingstraject op deze terreinen.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

–  het adopteren en uitvoeren van projecten;

–  het verstrekken van informatie en het doen van onderzoek;

–  het delen van kennis en inzichten met ambtelijke diensten, burgerij en alle instanties betrokken bij de ruimtelijke besluitvorming;

–  het verrichten van publieksacties, het organiseren van exposities en het verzorgen van publicaties;

–  het samenwerken met buitenlandse, landelijke en regionale groepen die zich inzetten op deelaspecten zoals stedelijk groen, openbare ruimte, stadsgezicht, monumenten, herbestemming en/of inpassing;

–  alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;

–  het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

(uit de oprichtingsacte en statutenwijziging)