Categorieën
Openbare Ruimte

KERKPLEIN VOORLOPIG ONTWERP GEPRESENTEERD…

12792255_1183802258326883_824513262782446856_o

Op 16 maart wordt in de commissie Leefomgeving het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

Na een uitvoerige ronde in de buurt met betrokkenen is het oude plan teruggenomen en is een nieuw plan opgezet.
Een grote verbetering en overwinning van verstandige argumenten: heel goed, Boudewijn Revis!

Bijna alle bomen blijven behouden of worden verplaatst en aangevuld. Het plan voorziet in het nieuwe tram(nood)spoor, opstelruimte voor oude trams/Hoftrammm en de ‘Sterroute fietsen’. Op het kerkplein is rekening gehouden met markten (de wekelijkse bloemenmarkt gaat er komen!!!) en de bereikbaarheid van de Grote Kerk.
Enkele punten moeten nog bevochten worden:
* pomp werkend maken, verbeterde detaillering en terugplaatsen nabij de terrassen,
* tenminste het rechter plantsoen onder de bomen laten vervallen,
* hardstenen stoepplaten voor de Daniel Marot vleugel van het stadhuis,
* aandacht voor inrichting Driehoekjes en Visbanken,
* en iets wat nog niet vandaag is geroepen naar aanleiding van de presentatie…

Inspreken kan dus de 16e, verder is er tot half april indienen zienswijze mogelijk…
Het plan kan hier gedownload worden:

www.denhaag.nl/…/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservl…

Één reactie op “KERKPLEIN VOORLOPIG ONTWERP GEPRESENTEERD…”

Geachte leden van het college, leden van de raad

uw wethouder heeft met betrekking tot het Kerkplein sinds het Schetsontwerp een aanzienlijke draai gemaakt waarbij meer aandacht is gegeven aan de opbouwende alternatieven die door omwonenden, Stichting Grote Kerk, verenigingen van ondernemers en bewoners rondom de Grote Kerk zijn gedaan.
Dat is natuurlijk mooi, maar het illustreert ook een aanpak waarbij niet de ‘Haagsche Kracht’ van betrokken buurten, ondernemers en bewoners is gebruikt. Veel te lang is er ambtelijk gestudeerd op iets dat werkelijk geen enkel doel heeft gediend.

In het nu voorliggende Voorontwerp zijn enkele zaken nog onverteerbaar en alleen te begrijpen tegen het licht van de ongelukkige voorgeschiedenis. Bijgaand enkele illustraties die aantonen dat de opgave nog niet helder is gesteld in het voorontwerp en dat er dus nog een forse slag gemaakt moet worden voordat er sprake kan zijn van een zorgvuldig definitief ontwerp.

1. Verplaatsing van de pomp van het ‘marktplein’ onder de majestueuze platanen naar het voorplein naar de toren is hoogst ongelukkig. De pomp is hier niet alleen een onwaarschijnlijk –en daarmee overbodig– decorstuk geworden, de pomp kan ook niet meer een wérkende pomp worden. Welkom voor de politiepaarden en voor kinderen een fantastisch en sprookjesachtig element in de historische stad. Daarmee kan de pomp een belangrijke bijdrage aan de identiteit en verblijfskwaliteit van de Riviervismarkt leveren. Laat de pomp daar staan en maak het een wérkende pomp.

2. de pomp bestaat nu uit een herplaatste top op een al te schrale en recente voet. Bij herinrichting zou de pomp een waarschijnlijker verschijningsvorm moeten krijgen waarvoor we willen wijzen op de pomp die op de Grote Markt stond en die nog op het Voorhout te vinden is.
Maak een herontwerp van de voet en schacht van de pomp in overeenstemming met de top ervan.

3. De ’te kleine’ groengebiedjes overtuigen niet als wezensvreemde perkjes op het stedelijk marktplein dat de Riviervismarkt vanouds is. Perken staan de markt in de weg, ze zijn te klein om te overleven temidden van trams, gravende honden, fietsers en autoos.
Daarnaast zijn ze symboolpolitiek.
Ecologische overwegingen die in de toelichting worden geventileerd zijn niet ter zake.
In de omgeving is prachtig groen aanwezig: de Paleistuin is het contrapunt van de Grote Markt, waartussen het Kerkplein ligt. De private Nutstuin ligt om de hoek. Meer groen is te maken als kleinschalig stadsgroen in de wijde omgeving: in het project Noordeinde/Hofkwartier (‘Paleisplein’), branding Hofkwartier (vergroening Torenstraat-Jan Hendrikstraat), in Westeinde/Kortenbos (bassecour Amicitia, Torenhof, Breedstraat) zijn hiervoor veel plekken voorhanden die op een aanpak wachten. Het gebrek aan bomen op de voormalige kades van de Prinsegracht is ronduit pijnlijk.

Voor het beeld van het groen in de stad is de werking van de forse boomkronen in het straatperspectief –vanaf de Buitenhof, de Halstraat, de Torenstraat, de Jan Hendrikstraat, de Schoolstraat– weldadig en vriendelijk.
Die waarde vinden we in de ontwerpmethodiek en het tussenresultaat onvoldoende terug.

Wanneer de ‘hitte eilanden’ in de binnenstad bestreden moeten worden, dan treden die niet op rond de Grote Kerk: een groot nauwelijks verwarmd en niet gekoeld gebouw met maar weinig installaties. Hitte eilanden treden op rond de ministeriegebouwen en hoogbouw waar intensief gekoeld, verwarmd wordt en wáár geen verdamping door bomen plaatsvindt: Wijnhaven en Beatrixkwartier zijn aandachtsgebieden.

Bodeminfiltratie door deze kleine groengebieden is eveneens onzin omdat onder het laagje tuinaarde ter plaatse van de tram een gesloten betonstrook loopt als fundering voor de trams.
Bovendien bevindt zich onder alle ‘open’ bestrating en de perkjes noodzakelijkerwijs een funderingspakket van aangetrild en verdicht puin die als een practisch waterdichte laag aangemerkt kan worden. Kortom onder de open bestrating komt hemelwater nauwelijks verder.

De verdamping door veel én grote bomen is samen met de onttrekking van vocht aan de bodem is vele malen groter dan de opbrengst van een tweetal bescheiden perken.

Het ingenieursbureau mag van het bestuur ten onrechte geen onderscheid maken tussen de groenkwaliteit en verdampingscapaciteit van een volwassen grote boom en een nieuw aangeplant sprietje: daarmee stuurt zij op uitkomsten zonder ook maar een begin van inhoudelijke motivering.

Tenslotte is het zeer merkwaardig zulke geringe oppervlakten aan perkjes te zien als plekken waar vocht ‘vastgehouden’ kan worden: de Grote Kerk ligt sinds de 12e eeuw op de hoogste duinrug van de binnenstad: het verval naar de Prinsegracht is meer dan 2,5 meter. Vasthouden van hemelwater kan voornamelijk in de lagere delen van de stad en in de daartoe opengegraven grachten en havens. Het is jammer dat voorstellen om in de binnenstad de havens weer open te graven niet zijn gevolgd omdat daarmee zowel de opslagcapaciteit als de doorstroming werkelijk verbeterd kan worden.
Haal de beide perken weg en breng het marktplein terug. Plaats de bomen zodanig dat het karakter van een groen marktplein versterkt wordt.

4. De schitterende 18e eeuwe uitbreiding van het stadhuis –de Daniël Marot vleugel– verdient een brede hardstenen stoep aan het Kerkplein. Het zou beter zijn dat bij het 16e eeuwse deel niet te doen.
Versterk de plaats op maaiveld van de Marotvleugel met traditionele hardstenen stoep.

5. Maak eerst de toegezegde tekeningen van hoe tram en marktopstelling onder de bomen tot een aantrekkelijk, open en groen marktplein kunnen leiden waar de bezoeker een mooi rondje over de markt kan lopen –om de St Jacobskerk!

6. Maak eerst de toegzegde tekening van hoe tram en evenementen rond de Grote Kerk tot aantrekkelijker en voor de hand liggender tijdelijke accomodatie op een groen marktplein kan leiden.

7. Het noodspoor op het Kerkplein is voor al het materiel dat doro de tranmtunnel leidt: HTM en Randstadrail, GTL, Citadis en Avenio.

Dat betekent dat bochtstralen, fundering en passeer-breedtes afgestemd moeten zijn op de zwaarste tram-trein die onze stad kent. Afgelopen 10 jaar hebben gemeente en HTM bewezen géén werkbare afspraken te kunnen maken over onderhoud en beheer van de bestrating tussen en naast de tramrails. Dat leidt tot het Kerkplein nog steeds tot gevaarlijke situaties en troosteloze plakken asfalt tussen de keitjes, Ook op het Spui ligt de bestrating ter plaatse van de betonbanen er beroerd bij.
We missen kortom elk inzicht in de waarborgen voor een effectief beheer van de openbare straat die ‘residentiekwaliteit’ of ‘hofstadkwaliteit’ onderhoudt en recht doet aan de verantwoordelijkheid van de stad voor een veilige openbare verharding.
We zijn tenslotte in het geheel niet overtuigd dat de uitleg van het spoor voor het allerzwaarste materiëel niet ten koste zal gaan van de staat van de schat aan monumenten waar de trams langs zullen rijden gezien de overmatige trillingen die deze overall veroorzaken.

8. Last but not least. De huidige keienbestrating is door een vorige wethouder doorgedrukt. Een verzoek aan deze wethouder om zo snel mogelijk de keien in te vegen met gestabiliseerd straatzand heeft niet mogen baten. Moeten we echt wachten tot iemand uitglijdt en onder een tran schuift?

Verblijfskwaliteit, markten en gebruik van de Grote Kerk zijn ‘dragers’ voor het Kerkplein als verbinding tussen Grote Markt en Paleistuin: ze zijn de basis voor de stedelijke economie en de binnenstad als woonplek. Het plein rond de Grote Kerk kan een groen marktplein zijn wanneer meer grote groene bomen op de goeie plekken staan.
Het noodspoor is vooralsnog een blanco cheque die ten koste kan gaan van alle ambities en investeringen op deze plek.
Dit voorontwerp faciliteert dat kortom in onvoldoende mate.

Reacties zijn gesloten.