Categorieën
Beleid

MOETEN WE NOG LANGER MET PROSTITUTIESTRATEN ZITTEN OF…

SOS Den Haag richt zich tot College van B&W: neem het slechte voor-ontwerp bestemmingsplan Doubletstraat/Geleenstraat terug!

In 2011 kondigde het college een onderzoek aan om de ‘ramen’ in de prostitutiestraten te sluiten.
“Alle ramen zouden in een keer kunnen worden gesloten. Dit zou kunnen door het aanpassen van het bestemmingsplan. De tweede optie is om geleidelijk steeds meer ramen te sluiten door het intrekken van vergunningen voor raamprostitutie.”
Nu ligt er een voorontwerp bestemmingsplan waarbij het college de exploitanten uitbreiding gunt en gemakshalve de Doubletstraat ongemotiveerd uit het beschermd stadsgezicht licht.

Onaanvaardbaar maar SOS biedt ook een oplossing. Dat heeft geleid tot een brief die inmiddels door een grote groep is onderschreven in het gebied:

12764619_1179519108755198_4240314788495200270_o

Ondernemersvereniging Wereldgracht (Avenue Culinair: (Dunne) Bierkade en Groenewegje),
Maarten Hinloopen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Den Haag (tevens ondernemer Grote Markt),
Stichting Ondernemers Chinatown Den Haag,
Ferry Scholtens, algemeen directeur Basisschool Zuidwal, Hans Huizer (algemeen directeur Johan de Witt Scholengroep (Glasblazerlaan en Hooftsekade),
Buurtstation (Bewonersorganisatie Stationsbuurt),
Vereniging Het Spinozahuis (Paviljoensgracht), Kinderdagverblijf Partou (vestiging Stille Veerkade),
Martine Jansen, voorzitter Melania (voor en door sterke vrouwen, Lutherse Burgwal),
Verkeerscomité Van der Duijnstraat,
ondernemers ProjectenLab de SamenSprong (De Sprong, Paviljoensgracht),
Jan van den Brink (Spinozakracht Oude Centrum),
Stichting Schaakcafé En Passant (Looijerstraat), Winkeliersvereniging Boekhorststraat,
en vele bewoners rondom de Doubletstraat.

Hierbij de lange brief…

Geacht college, Hoewel onze stichting formeel niet behoort tot de beperkte kring van overlegpartners voor het voorontwerp bestemmingsplan hebben we gemeend in dit bijzondere geval ons tot ons College te moeten richten. Inspraak op een voorontwerp is immers geen wettelijke verplichting, uitgezonderd de Provincie en Hoogheemraadschappen, maar het staat het College vrij om delen van de burgerij te betrekken bij de meningsvorming over het voorontwerp, alvorens een ontwerpbestemmingsplan formeel aan een ieder ter visie te leggen. Een en ander conform artikel 3.1.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening.
In dit bijzondere geval betreft het een bestemmingsplan voor een tweetal straten die vanouds goeddeels zijn gereserveerd voor prostitutie. Een maatschappelijk omstreden branche waar de overheid betrekkelijk weinig invloed op krijgt en waar nog altijd grote misstanden zijn geconstateerd. Een branche met vertakkingen in de internationale onderwereld.
Grote steden worstelen alle met het weren van deze branche uit delen van de binnensteden waar ze een grote rem zijn op gentrificatie, robuuste economische verbreding en vergroting van veiligheid, sociale mix en ruimtelijke kwaliteit. Een veelheid aan belangen, regelingen en toezeggingen uit het verleden maken dit tot gecompliceerde dossiers die niettemin om daden vragen. Daden die verder gaan dan aanpappen, uitkopen en sussen.
Het opstellen van een bestemmingsplan biedt de stedelijke overheid de mogelijkheid de prostitutiebranche aan te merken als een tijdelijke bestemming, als dubbelbestemming voor reguliere woon-winkelpanden en pakhuizen met een gemengde bestemming.
Daarmee geeft de stad zichzelf en de branche een agenda om spijkers met koppen te slaan: immers de aanwezigheid van deze straten brengt een heel stadsdeel schade en belemmering voor ontwikkeling toe bij de verdere ontplooiing die de 21e eeuw vraagt. Dat geldt de aanloop, de parkeerdruk, de overlast, vuil en dreiging die hiermee samenhangt.
Het bestemmingsplan is hét moment waarop de gemeentelijke overheid kan aangeven wat ongewenste ontwikkelingen zijn, gelet op de belangen van de stad met dit gebied.
Bijgaande brief is door een groot aantal bewonersorganisaties, ondernemersorganisaties en belangengroepen uit de directe omgeving ondersteund. Deze brief wordt geacht in dit schrijven te zijn ingelast.
We verzoeken u met klem nota te nemen van de inhoudelijke argumenten die hierin aangevoerd zijn en we verzoeken U dit te verwerken in het plan alvórens het aan de stad ter visie wordt aangeboden.
Graag zijn we bereid om een en ander nader toe te lichten met de betrokken organisaties.

Concept ontwerpbestemmingsplan Doubletstraat voorziet in verdere uitbreiding bordelen De gemeente Den Haag geeft via het concept ontwerpbestemmingsplan voor de komende tien jaar de seksexploitanten van de Doubletstraat alle rechten hun bordelen verder uit te breiden. Ze worden met ongebruikelijke bepalingen over nok-­‐ en goothoogten gestimuleerd de puntdaken te slopen en extra verdiepingen met platte daken op hun bordelen te zetten. Via dit plan mengt de gemeente zich bovendien in de bedrijfsvoering van de seksexploitanten, en denkt hevig met hen mee op diverse terreinen die veel verder gaan dan alleen de ruimtelijke ordening. Dit is mogelijk omdat de gemeente in het plan aangeeft dat dit stukje 17de eeuws Den Haag ␣ gelegen in een woonwijk -­‐ geen onderdeel uitmaakt van het Rijksbeschermd stadsgezicht zoals dit voor de omliggende wijk geldt. Mocht de politiek over een paar jaar tot de slotsom komen dat de seksondernemers van de maatschappelijk zeer omstreden prostitutiebedrijven moeten worden uitgekocht, dan heeft het met dit plan de prijs daarvoor pakweg verdubbeld. De redenen voor deze voorkeursbehandeling voor de Doubletstraat zijn volstrekt onduidelijk, en in tegenspraak met het maatschappelijke debat over prostitutie en vrouwenhandel. Het doel van een bestemmingsplan is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een actueel juridisch-­‐planologisch kader. Vrijwillig en ongemotiveerd gaat de gemeente dus een stap verder. Betrokkenen in Het Oude Centrum Den Haag is gevraagd hun mening te geven over het ontwerpbestemmingsplan voor de prostitutiestraten Doubletstraat en Geleenstraat, die iedere tien jaar vernieuwd moeten worden. De stichting SOS Den Haag heeft zich over de ingewikkelde ontwerpplannen gebogen, en kwam tot deze onthutsende conclusies. De enige motivering van de gemeente om de straat het predicaat Beschermd Stadsgezicht te onthouden, is dat er nog maar weinig te beschermen waarden of karakteristieke gebouwen over zijn. Deze stelling wordt overigens geponeerd zonder de historische waarde van de gebouwen te inventariseren. De creatieve manoeuvre is in tegenspraak met de definitie van Rijksbeschermd Stadsgezicht zoals de Monumentenwet het bedoeld heeft: het beschermen van de structurele samenhang van een buurt. Een opportunistisch zet ook, want voor een straat in een beschermd stadsgezicht zou de cultuurhistorische waarde van de panden de primaire bestemming moeten zijn, met voorrang op alle andere bestemmingen.

12771682_1179519285421847_263225611378180319_o

Prostitutiebestemming Tevens maakt de gemeente geen gebruik van de mogelijkheid de bestemming Prostitutiebedrijven van de panden weg te halen. Wat gemakkelijk zou kunnen want dat heeft geen juridische consequenties voor de huidige vergunninghouders, de seksbazen. Via de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is een prostitutie-­‐ bestemming toegestaan voor een beperkte periode in winkel of woonhuizen. Ook bouwt de gemeente geen moment van herbezinning in door een voorlopige geldigheid van het bestemmingsplan voor een periode van ten hoogste vijf jaar, in afwachting van toekomstige ontwikkelingen. Integendeel: met het nieuwe bestemmingsplan kunnen seksexploitanten in de Doubletstraat en de Geleenstraat voor de komende tien jaar verzekerd zijn van alle steun van de gemeente bij de uitbreiding van hun bordelen. Maximale plat-­‐dak-­‐hoogten In het ontwerpplan wordt een maximaal toegestane plat-­‐dak-­‐hoogte van de gebouwen aangegeven op nokniveau (van het dak) en niet ␣ zoals gebruikelijk voor Het Oude Centrum en elders ␣ op nok-­‐en-­‐goot niveau. Met deze ingewikkelde aanduiding kunnen de eigenaren van de panden een extra verdieping op hun bordelen bouwen (drielaags met en plat dak). Ze krijgen dus het bouwrecht voor sloop en nieuwbouw in een straat waarvan de primaire bestemming het behoud van het cultuurhistorisch stadsgezicht zou moeten zijn. De weinige elementen van historische waarde zoals de beschermde schildkappen worden hiermee dus ook de nek omgedraaid, ten faveure van de uitbreiding van de hoerenkasten.

Overlastgevende sector En dan zijn er nog meer verontrustende zaken opgetekend in het ontwerpplan. Een plan dat zich volgens de definitie uitsluitend zou moeten richten op een goede ruimtelijke ordening, de bestemmingen van de panden en de regels omtrent het gebruik van de grond en de zich daarop bevindende bouwwerken. Ongemotiveerd mengt de gemeente zich in de bedrijfsvoering van de seksexploitant door het omschrijven van aantal vitrines (ramen voor prostituees), de ontsluiting (doorgangen creëren om de toegang tot de ramen te verbeteren), en andere bedrijfselementen van de seksclubs. Om het de sector verder wat gemakkelijker te maken, stelt de gemeente in het plan geen maxima aan de groottes voor specifieke ruimten, gebruikelijk in andere potentieel overlastgevende sectoren zoals de pluimveesector. Ook wordt de begrenzing van het bestemmingsplangebied Doubletstraat niet nader gespecificeerd. De bordelen die (slim) hun voordeur om de hoek aan Paviljoengracht hebben, kunnen dus de regels volgens de bestemming Doubletstraat aan hun laars lappen.
Verloedering
Wat is eigenlijk de cultuurhistorische waarde van de gebouwen in de Doubletstraat? Omdat niemand dat weet, zou dit bestemmingsplan een zogenoemde waardestelling van de historische bebouwing moeten doen. Dit betekent het vaststellen wat er nog over is van dit stukje historisch Den Haag, en regels vastleggen om dat te behouden en te herstellen. Op deze manier zijn er andere kwetsbare wijken in steden met succes behoed voor totale verloedering, zoals het Maastrichtse Stokstraatkwartier. Zoniet de Doubletstraat, waarbij de omstreden activiteiten de beleidsmakers blind maakt voor de historische waarde, dat hun eerste prioriteit zou moeten zijn. Getuige de huidige kommervolle staat van de panden, het lijstwerk, kozijnen en ramen, kunnen eigenaren van de bordelen onder de radar van elk toezicht op welstandsgebied door vliegen.

Uitbreiding van de seksdiensten
De Geleenstraat wordt nog eens extra gestimuleerd uit te breiden met aanvullende diensten. Met de bestemming Categorie A voor de bovenverdiepingen in deze straat, faciliteert de gemeente hier het opzetten van aanverwante diensten zoals sex-­‐websites (reproductiebedrijven opgenomen media), telefoonseks (telecommunicatiebedrijven), wasserettes en escortservices (kantoren). De bestemming Wonen (en Opslag) op de bovenverdiepingen van de Doubletstraat heeft trouwens weinig waarde. Zoals eerder aangegeven kan hier volgend de WRO gewoon prostitutie gevestigd blijven. Vrouwen die betaald worden voor diensten die een verkeerde machtsverhouding tussen hen, de klanten en de exploitanten bewerkstelligd, als een biotoop voor uitbuiting en onvrijheid.

In het Manifest Doubletstraat (oktober 2015) stellen bewoners en ondernemers in Het Oude Centrum dat de concentratie van seksbedrijven met criminele en overlastgevende randverschijnselen de ontwikkeling van deze prachtige historische wijk tegenhoudt. Een groot aantal Raadsleden bleek hiermee eens te zijn. Met dit nieuwe bestemmingsplan is het daarom volstrekt onduidelijk waarom het College geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden van de Wet Ruimtelijke Ordening bij het opstellen van bestemmingsplannen. Namelijk een bestemmingsplan Doubletstraat (en Geleenstraat) vast te stellen dat het beschermd stadsgezicht respecteert, de bebouwing inventariseert en ontziet en de bestemming prostitutie weghaalt, of voor een beperkte periode van ten hoogste vijf jaar vastlegt. In deze periode kan het stedelijk debat en de maatschappelijke discussie verder gevoerd worden, over de (on)wenselijkheid van een prostitutiestraat in een woonwijk.”

2 reacties op “MOETEN WE NOG LANGER MET PROSTITUTIESTRATEN ZITTEN OF…”

De gemeenten hebben voor deze situatie gekozen om deze ongewenste activiteit beter te controleren en meer uit het zicht te houden. Ooit was de prostitutie zeer zichtbaar verspreid over de hele binnenstad en grotendeels in handen van de onderwereld. Ondanks het bordeelverbod werd het gedoogd, meestal in onaantrekkelijke vervallen achterbuurten. Nu zijn het zeer gewilde locaties geworden en moeten de dames weg. Verplaatsen bleek vanwege de protesten onmogelijk en Eros centra zoals voor Katendrecht en het Spijkerkwartier zijn om deze reden nooit van de grond gekomen. Als men de huidige locaties sluit zal het weer uitwaaieren over de stad. Onbereikbaar voor GGD (voor de noodzakelijke maandelijkse gezondsheidscheck!), hulpverlening en de politie. Afpersers en ronselaars krijgen hun kansen en de positie van de georganiseerde misdaad wordt er verder door versterkt. Nederland is een heel rijk land omgeven door heel arme landen. Een opsporings ambtenaar mag geen seksuele handelingen verrichten dus de prostitutie onderdrukken is een illusie. Als men het niet vertrouwt dan wordt er pas na een paar seksuele handelingen over geld gepraat. In de VS en andere landen weet men dat al meer dan 100 jaar.

Geachte heer, mevrouw
Ik probeer al 3 maal u met informatie te bereiken. Het gaat over over de bestemmingsplannen o.a. Het Oude Centrum met die van Centrum Zuid Doubletstraat Zuidwal.
Kan ik een keer met u afspreken?
Graag hoor ik van u, mevrouw Adri Pouw.

Reacties zijn gesloten.