Categorieën
Monumenten Openbare Ruimte

Hemsterhuisbrug weer draaibaar

De terugplaatsing van de draaibrug bij de Hemsterhuisstraat is niet onopgemerkt gebleven. Niet alleen blijkt het een handige oversteek voor fietsers en voetgangers van en naar Kortenbos en Zeeheldenbuurt. Ook is de brug weer draaibaar gemaakt en zorgt deze straks voor enig spektakel aan de rustige Noordwal en Veenkade: dat betekent straks zwaaien naar passerende bootjes op weg naar de nieuwe aanlegplaatsen bij Torenstraat en Piet Heinstraat.


Eerdere verzoeken om de brug weer draaibaar te maken werden terzijde geschoven: er was geen aandacht en geld voor vanuit de politiek. Met de actuele aandacht voor de onvoldoende doorstroming door de Haagse grachten was een plan bij de gemeente om de brughoofden weg te halen en de brug omhoog te brengen. Dat zou betekenen dat dit gemeente-monument uit 1885 nooit meer functionerend kon worden gemaakt.

Een initiatief van SOS Den Haag bracht verschillende groepen bij elkaar die een klemmende oproep aan raad en college deden om de brug weer draaibaar te maken en de doorstroming te verbeteren onder de bestaande landhoofden door.


En de rest is geschiedenis: het ingenieursbureau Den Haag werkte een plan uit. Buurman Ben Schotel suggereerde het brugwachtershuisje terug te bouwen om de schakelkasten en bediening onder te brengen en de welstand ging akkoord.


Bij de even spectaculaire demontage van de brug bleek de gietijzeren ’spin’ die de brug om de spil laat draaien gebroken. Na het nodige zoeken bleek er in Spanje een ijzergieterij te zijn die het enorme onderdeel in gietstaal kon namaken. Met expertise uit Rotterdam werd het brugdek hersteld, de lantaarns en hekwerken. Onderzoek aan de verflagen brachten de heldere kleur groen als oudste verflaag naar voren.

Komende weken wordt de brug afgemonteerd en ingeregeld. Vanaf medio februari is de brug weer open voor fietsers en voetgangers. Een feestelijk oplevering volgt in maart op locatie met historische schepen, een drankje en een boekje!

Categorieën
Groen Openbare Ruimte Telderstracé

Tunnelvisie Teldersweg

Den Haag 22 april 2018

Een belangrijk onderdeel van de visie van de Denktank voor de toekomst van het gebied Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark in Den Haag is het plan om verbindingen te maken over de Professor B. M. Teldersweg. Bij de aftrap met stadsgesprekken organiseerde de gemeente onder de aanwezigen niet voor niets een opinieonderzoek om verschillende ondertunnelingen voor te leggen.

De Denktank heeft een zeer ingrijpend plan neergelegd. De manier waarop dit plan in beeld wordt gebracht en de summiere motivering hiervoor doet geen recht aan de sterke kanten van het eindrapport van de Denktank. Wij denken dat veel mensen niet begrijpen hoe ingrijpend dit plan is en wat de consequenties ervan zijn. We hebben dit plan grondig bestudeerd en argumenten voor de keuze van dit plan aangehoord.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit plan nagenoeg onmogelijk en veel te duur is. Ook zal de uitvoering van dit plan onnodig veel schade aanrichten aan de bestaande natuur. Honderden bomen zullen moeten worden gekapt. Ook zal de verkeersdoorstroming jarenlang onnodig ernstig hinder ondervinden.

Plan Wigleven

Voor het eerst neergelegd in de uitstekende AVN brochure over het Haags Binnenduinbos van september 2013 en lang voor de totstandkoming van de Denktank publiceerden SOS Den Haag en Behoud Scheveningse Bosjes het boekje WATDANWEL (januari 2016) in reactie op het plan Internationaal Park: het plan van Caroline Wigleven voor een tunnel bij de Waterpartij met een tekening van haar hand. Wij denken dat dit idee als uitgangspunt gebruikt moet worden

Wij denken dat één tunnel bij de Waterpartij veel mooier, beter, wellicht ook goedkoper en wenselijker is dan het plan van de Denktank. Voor de bouw van één tunnel bij de Waterpartij hoeven veel minder bomen gekapt te worden en zal het verkeer veel korter en minder hinder ondervinden. Hieronder zullen wij uitleggen waarom.

Uit het document van de Denktank:

“Realiseren van verbindingen over de Teldersweg voor mens en natuur ter hoogte van de Ver Huellweg en net na de Waterpartij richting Scheveningseweg. De overkluizingen tot 250 meter met kruiden en struiken vormen ecoducten met wandel-, fiets- en ruiterpaden. De Teldersweg zakt naar beneden na het viaduct over het Schevenings kanaal en gaat onder de Aletta Jacobsweg door. De vier op- en afritten blijven bestaan. De verlaagde weg veroorzaakt minder geluidsoverlast” Download de Visie van de Denktank Tot 250 meter?

Waarom? In het Onderzoek verbindingen Teldersweg, dat de gemeente naar aanleiding van een motie liet maken (juni 2016) vinden we het antwoord:

“Tunnelwetgeving”:

In het geval dat een autotunnel langer is dan 250 meter, dient het ontwerp te voldoen aan de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) en de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Rarvw). Deze wet en regeling stellen onder andere eisen aan de maatvoering van de tunnel, hetgeen aanzienlijke consequenties zal hebben voor het ruimtebeslag van de tunnel. Daarbij zijn de kosten voor aanleg van een tunnel relatief hoog. Overkluizing of bruggen die korter zijn dan 250 meter hoeven niet aan deze wet- en regelgeving te voldoen. Hiervoor gelden wel de ontwerpuitgangspunten die in het Handboek Openbare Ruimte zijn opgenomen.”

Kortom, de Denktank denkt slim te zijn met twee tunnels tot 250 meter en open tunnelbakken om zo de veiligheidseisen te omzeilen en kosten te besparen. Dit vinden wij niet verstandig. Wij vermoeden tevens dat de Denktank hiermee een tunnelvisie (hoe toepasselijk) heeft ontwikkeld en het hele plan van de Teldersweg hier verder op heeft gebaseerd zonder terug te koppelen naar de kosten van één tunnel bij de Waterpartij die eventueel langer wordt dan 250 meter en aan de veiligheidseisen voldoet. Wij betwijfelen dat de constructie die de Denktank bedacht heeft veilig is.

…de Teldersweg gaat onder de dr Aletta Jacobsweg door en de vier op- en afritten blijven bestaan…

Om dit te bereiken moet het viaduct over de dr Aletta Jacobsweg gesloopt worden. Het grootste deel van het talud moet afgegraven worden. Nota bene het talud waar de groencompensatie voor de uitbreiding van Madurodam gepland is. Op dit talud staan tientallen prachtige bomen die allemaal gekapt moeten worden. Als het talud afgegraven is moet er nog zes meter de grond in worden gegraven om onder het niveau van de dr Aletta Jacobsweg te komen. Aangezien het talud tegen een natuurlijk duin aanligt moet er een hoge betonwand komen om het duin op z’n plaats te houden.

Volgens de Denktank kunnen de vier op- en afritten blijven bestaan. Dit is natuurlijk absoluut onmogelijk omdat deze dan in de lucht zouden eindigen. Er moeten dus vier nieuwe op- en afritten komen en wel op een plek waar de weg zes meter onder het maaiveld ligt. Om hiervan een voorstelling te krijgen kan je een kijkje gaan nemen bij de Utrechtsebaan. Hoe het verkeer tijdens deze megaklus doorgang moet blijven vinden is ons niet duidelijk en lijkt ons zelfs onmogelijk. En dan zijn we nog maar pas begonnen met het project.

Deze problemen springen direct in het oog maar er zijn nog meer vervelende consequenties. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren bij het Maduroplein? Waar komt die overkluizing? Waar komt die open tunnelbak? Om dit te weten gaan we met Google Earth meten waar de overkluizing begint die de Denktank in gedachten heeft…

“… Een overkluizing van 250 meter vanaf de Ver-Huellweg…”

Als de overkluizing 250 lang wordt en begint vanaf de Ver-Huëllweg, dan eindigt deze bij de hoek van het tennispark. Vanaf hier tot aan de nieuw te bouwen brug voor de Dr Aletta Jacobsweg is 110 meter. Hier, pal naast het Maduroplein ontstaat dus een open tunnelbak vergelijkbaar met de Utrechtsebaan.

Wat verder opvalt. De overkluizing ligt voor de helft tussen de hekken van Madurodam en tennispark de Bataaf. De overkluizingen moeten er volgens de Denktank komen om “verbindingen te realiseren voor mens en natuur”. Wij vinden het niet slim om zoveel te investeren voor een overkluizing langs hekken waar geen “mens en natuur” langs kan.

De Waterpartij…

Op de plek waar een tunnel het beste tot zijn recht zou komen (voor mens en natuur?) is natuurlijk bij de Waterpartij. Waarom is daar niet voor gekozen? Wij vroegen het op de inloopavond.

Volgens de Denktank zijn er mensen uit de Indische gemeenschap die geen tunnel bij het Indische Monument willen omdat ze het willen zien als ze met de auto over de Teldersweg rijden. Ook in het plan van de Denktank zullen zij het monument niet meer kunnen zien omdat de weg hier verdiept zal worden. Los daarvan vinden wij dit geen argument om hier geen tunnel te maken. Wij denken juist dat het Indische Monument veel beter tot zijn recht komt als het verkeer hier onder de grond gaat.

Een ander argument wat wij hoorden is dat een overkluizing bij de Waterpartij geen positieve bijdrage zou leveren aan de biodiversiteit omdat hier gras ligt. Een overkluizing tussen beboste gebieden zou daarom wenselijker zijn. Eén van de overkluizing hebben ze echter tussen de hekken van Madurodam en de Bataaf gepland. Niet logisch vinden wij. Ecologische verbinding zijn overigens wel goed mogelijk met een tunnel bij de Waterpartij. Wij komen later op dit onderwerp terug bij de bespreking van ons ideeën over een tunnel bij de Waterpartij.

Wat gaat er gebeuren bij de Waterpartij als het aan de Denktank ligt? Op de inloopavond werd verteld dat de weg daar verdiept aangelegd zal worden. Hoe diep konden ze niet vertellen maar niet zo heel erg diep. Misschien net niet diep genoeg om het zicht op het Indische Monument te ontnemen vanaf de Teldersweg? Dat zal dan niet dieper dan één meter moet zijn. Veel zal afhankelijk zijn van de overkluizingen die de Denktank wil. De positie van de eerste Overkluizing weten we al. Nu de tweede nog…

De Denktank wil de tweede overkluizing (tot 250 meter) tussen De Waterpartij en het Promenade Hotel. Hoe hoog deze overkluizing moet worden ten opzichte van het maaiveld is niet duidelijk. Als de overkluizing boven het maaiveld (zes meter hoog?) komt heeft het tot gevolg dat er aan weerszijden hellingen gecreëerd moeten worden waarvoor heel veel bomen gekapt moeten worden. Hoe hoger de overkluizing (ten opzichte van het maaiveld) hoe breder de hellingen en hoe meer bomen er dus gekapt moeten worden. Wij gaan dus uit van een overkluizing op maaiveld…

Tussen de twee overkluizingen blijft een ruimte over van ongeveer 160 meter. Bij de randen van de overkluizingen ligt de Teldersweg zo’n zes meter onder het maaiveld. Volgens de Denktank zou dit stuk van de weg niet zo diep worden. Maar aan beide kanten zit de weg al ca zes meter onder het maaiveld. Deze “verdiepte weg” komt dus ook zes meter onder het maaiveld. Hier dus ook een open tunnelbak. Het is duidelijk dat er vanaf de weg geen zicht meer zal zijn op het Indische Monument.

De overkluizing die hier komt ligt grotendeels tussen beboste gebieden. Hier wordt dus wel een efficiënte verbinding gemaakt voor de natuur. De vraag is alleen op welke hoogte de Denktank deze overkluizing in gedachte heeft. Als dat zes meter boven de grond is zullen er heel veel extra bomen gekapt moeten worden om de hellingen aan weerszijden niet te stijl te maken. Bovendien zal dit bouwwerk de omgeving ernstig ontsieren.

Conclusie over de visie Denktank Teldersweg:

Het lijkt erop dat de Denktank niet beseft heeft hoe ingrijpend hun plan voor een “verdiepte” Teldersweg is. Er is gekozen voor twee tunnels “tot 250 meter” om kosten te besparen vanwege veiligheidseisen. Het op deze basis ontwikkelde plan is zo ingrijpend dat het veel duurder wordt dan één tunnel op de juiste plek die eventueel langer wordt dan 250 meter. Wij denken dat dit plan ook geen verbetering voor het gebied zal brengen. Integendeel, wij denken dat het gebied er op een aantal plekken zelf lelijker van wordt en juist extra barrières creëert. Er zullen onnodig veel bomen gekapt moeten worden en het verkeer zal onnodig lang ernstige hinder ondervinden of zelfs onmogelijk zijn.

Hoe zien wij een tunnel bij de Waterpartij?

Echte compensatie voor uitbreiding Madurodam

Hoe mooi zou het zijn als het grote gazon bij de Waterpartij gewoon door zou lopen tot aan de Scheveningse Bosjes? Geen razend verkeer meer dat deze prachtige plek verwoest en ’s avonds geen koplampen en straatverlichting. Deze plek die ontstond tussen 1866 en 1872 op initiatief van toenmalig raadslid Ver-Huëll. Het mooiste binnenstedelijk grasveld van Nederland, landschappelijk een prachtig hoogtepunt in de romantiek waar gazon en waterpartij overgaan in een wilde bosrand. Een tunnel op deze plek is een investering waar ons nageslacht eeuwig dankbaar voor zal zijn.

Er is afgesproken dat er groene ruimte gecompenseerd wordt voor de uitbreiding van Madurodam. Hiervoor moet 7.000 vierkante meter duinbos verdwijnen. Het herstellen van het gazon bij de Waterpartij door een tunnel zien wij als de enige echte volwaardige compensatie.

EEN ECHTE WIN WIN SITUATIE DUS !!!

Deze plek is ideaal voor de bouw van een tunnel. Om ecologische verbindingen te creëren steekt de tunnel aan beide zijden ca 65 meter voorbij het grasveld. De tunnel zal dan ca 380 meter lang worden. Om het verkeer om te leiden tijdens de werkzaamheden is er ruimte op het grasveld. Er zullen wel een aantal bomen gekapt moeten worden maar veel minder dan bij het plan van de Denktank…

Kracht van de eenvoud

De tunnel die wij in gedachten hebben is kaarsrecht en heel eenvoudig te bouwen. Dit kan relatief goedkoop omdat de tunnel gegraven kan worden en er door de hoge ligging ten opzichte van het water, geen noemenswaardige problemen met grondwater te verwachten zijn. Net als elders kan onderzocht worden of met groutinjectie –verstening van het zandpakket– een voordelige uitvoeringsmethode kan worden toegepast. Omdat de tunnel langer wordt dan 250 meter komen er aan beide tunnelgangen nooduitgangen. Deze komen tegen de buitenkant van de tunnel en met (gedeeltelijk) luie trappen naar boven zodat ze aan de flanken van het veld boven het maaiveld komen en zo het monumentale beeld van het veld zo min mogelijk verstoren. Deze toegangen kunnen in combinatie met ventilatieopening, openbaar toilet, informatiecentrum of kiosk een kleine passende toevoeging zijn.monumentale beeld van het veld zo min mogelijk verstoren.

Goedkoopste oplossing

De goedkoopste oplossing is een tunnel van 250 meter. Deze tunnel loopt van de VerHuëllweg tot het Galgenpad. Er kunnen extra bomen en struiken geplant worden rond de uiteinden van de tunnel om ecologische verbindingen te creëren. Voor deze tunnel hoeven er het minste bomen gekapt te worden.

EINDCONCLUSIE

Het gebied wordt momenteel doorsneden door de drukke Teldersweg, het is zeer wenselijk om deze te overkluizen zodat er verbinding ontstaat voor “mens en natuur”. Met een goedkope tunnel van 250 meter is het mogelijk om het veld bij de waterpartij te repareren. Door extra bomen en struiken rond de uiteinden van de tunnel te planten kunnen verbindingen gemaakt worden tussen de beboste gebieden en zo bijdragen aan de biodiversiteit in het gebied.

Een tunnel van 380 meter bij de Waterpartij is volgens ons de juiste keuze. Omdat de tunnel langer wordt dan 250 meter moet deze aan strengere veiligheidseisen voldoen. Er moeten nooduitgangen komen en de constructie moet voldoen aan andere maatvoeringen. Maar door het eenvoudige ontwerp en de ideale bouwlocatie vallen de kosten mee. Deze tunnel doet recht aan het oorspronkelijke ontwerp van het gebied, maakt goed wat in de oorlog verpest werd, is goed voor mens en dier en behoudt en versterkt de unieke schoonheid van de plek.

Door: Peter Drijver en Nico Schouten (SOS Den Haag)

Categorieën
Beleid Groen Monumenten Openbare Ruimte

De Scheveningseweg kaal? DAT NOOIT !!! WAT DAN WEL?

1. waar gaat het om bij de Scheveningseweg?
De vraagstelling van de wethouder aan de Denktank was hoe het spoor te vervangen met zo min mogelijk verlies aan bomen. De wethouder gaat ervan uit dat op het spoor al het materiel zal moeten kunnen rijden.

Categorieën
Nieuwbouw Openbare Ruimte

WELSTANDSCOMMISSIE KEURT SPUIFORUM/OCC AF

De Welstand heeft in elk geval een leesbaar en duidelijk advies gemaakt. Lees maar even mee:

“Turfmarkt tussen het Spuiplein en de Turfhaven
Wcie 20161005/JCZ201610896 Bouwen: het oprichten van een onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) aan de Turfmarkt tussen het Spuiplein en de Turfhaven.
Insprekers: de inspreekteksten zijn achter deze adviezen bijgevoegd.

Niet akkoord

Categorieën
Groen Openbare Ruimte

College is begonnen met kappen alle bomen langs de Veenkade/Toussaintkade

14706844_1412404205466686_4785762302811112922_o

Dit college haalt meedogenloos haar gelijk via juridische procedures. Onzorgvuldig, onvolledig, onwetend en onnozel was de afwegingsprocedure en het vooronderzoek van de ambtelijke diensten en het ingenieursbureau. De hevig teleurgestelde omwonenden zijn niet meer in staat de moed op te brengen om het aan de Raad van State voor te leggen.

Chapeau voor diegenen die zich al die tijd hebben verzet tegen de kap van de kastanjes op de kades, de populieren langs lanen, in parken en op pleinen. Komende maanden verandert het beeld van de stad. En daarmee de warmte, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit. Dit college moeten we daaraan herinneren bij de verkiezingen in maart 2018. En vooral ieders buren daaraan herinneren.

Categorieën
Groen Openbare Ruimte

Waarom Madurodam niet moet uitbreiden.

Ingezonden Brief

Argument 1, de huidige locatie en oppervlakte is voldoende voor 1 miljoen bezoekers.
Met de laatste uitbreiding van Madurodam in 1996 is het park begroot op een bezoekersaantal van 1 miljoen per jaar. Met andere woorden, de huidige oppervlakte en bebouwing zou 1 miljoen bezoekers moeten kunnen herbergen. Op dit moment trekt Madurodam zo’n 600 duizend bezoekers per jaar. Je zou denken dat er dus nog voldoende ruimte is voor 400 duizend bezoekers extra. Bezoekersgroei zou dus prima mogelijk moeten zijn op de huidige locatie.

Categorieën
Groen In de media Openbare Ruimte

MADURODAM EN VVD KAPPEN BOMEN BIJ WATERPARTIJ TBV MADURODAM…

 

We hebben het eerder betoogd en in geuren en kleuren toegelicht. Als Madurodam zijn expertise succesvoller wil inzetten voor iets anders dan een tentoonstelling van maquettes… Dan kan ze beter als welkome trekker functioneren voor een herontwikkelingslocatie als de Binckhorst.
Madurodam komt hiermee bovendien terug op eerdere toezeggingen dat ze NOOIT meer zou uitbreiden: college en Madurodam zijn dus ons vertrouwen niet meer waard helaas.

Categorieën
Openbare Ruimte

KERKPLEIN VOORLOPIG ONTWERP GEPRESENTEERD…

12792255_1183802258326883_824513262782446856_o

Op 16 maart wordt in de commissie Leefomgeving het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

Na een uitvoerige ronde in de buurt met betrokkenen is het oude plan teruggenomen en is een nieuw plan opgezet.
Een grote verbetering en overwinning van verstandige argumenten: heel goed, Boudewijn Revis!

Categorieën
Openbare Ruimte

Tijdelijke damwand zal onomkeerbare schade toebrengen aan kade Zuidwal

Er is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een damwand tbv het versterken van de fundering kademuur zuidwal. Opmerkelijk is dat een andere versterking is gekozen dan de groutankers/stalen gording die in 2012 als ‘noodmaatregel’ is aangebracht op de Veenkade en Toussaintkade.

Categorieën
Openbare Ruimte

Wat houdt funderingsherstel nu precies in? Luister naar Peter Drijver en je weet het!

Wat houdt funderingsherstel nu precies in? Luister naar dit interview en je weet het! Peter Drijver (stichting SOS Den Haag) die al sinds het begin intensief samenwerkt met “Red de Bomen Zeeheldenkwartier”, was zaterdag 16 jan in de uitzending bij RTV Discus.

Peter Drijfer bij RTV-Discus